TULE-TIETOKESKUS PÅ SVENSKA

KORT OM TULE-TIETOKESKUS

TULE-tietokeskus arbetar för stöd- och rörelseorganens hälsa och välbefinnande tillsammans med partnerföreningarna Turun Seudun Selkäyhdistys ry, Åbonejdens Reumaförening rf, Turun Seudun Luustoyhdistys och Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf.

TULE-tietokeskus fungerar med riktat verksamhetsunderstöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).


Verksamheten vid TULE-tietokeskus kompletterar tjänsterna inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården.

MÅL

Verksamhetens syfte är att öka kunskapen om stöd- och rörelseorganens hälsa och välbefinnande bland personer i arbetsför ålder och bland äldre, erbjuda stöd för egenvård samt göra det enklare att ta till sig en sådan attityd och sådana verksamhetssätt som stödjer stöd- och rörelseorganens hälsa.

VERKSAMHET

Individuella klienter

Personalen vid TULE-tietokeskus ger handledning i frågor som rör stöd- och rörelseorganen. Du kan komma till centret utan tidsbokning eller läkarremiss. Handledningen och rådgivningen är avgiftsfri.

Handledningen och rådgivningen utgår från dina behov: vad grubblar du över och vad behöver du hjälp med. Vi hjälper dig göra observationer som främjar dina stöd- och rörelseorgans hälsa. Vi hjälper dig göra förändringar genom att tillsammans med dig diskutera hur redo du är för en förändring och hurudant stöd du behöver.

Grupper

Besöksgrupper är välkomna till centret. Besökets innehåll planeras för att motsvara gruppens behov. Besöket kan omfatta en presentation av verksamheten, information om stödorganens hälsa eller mätningar.

Temadagar

Temadagarna växlar varje vecka. De behandlar stödorganens hälsa med hjälp av teori och praktik. Temadagarnas innehåll väljs utgående från kundernas önskemål och behov. Syftet med dessa är att ge fördjupad information och samtidigt väcka diskussion om ämnet.

Läs mer om temadagarna här.

Utbildningstillfällen

Utbildningstillfällena är en kombination av teori och praktik. Vi fördjupar oss i temat under två timmar. Utbildningarna är öppna för alla intresserade.

Läs mer om utbildningstillfällena här.

Verksamhet utanför centret

En anställd vid TULE-tietokeskus kan bokas till ett evenemang eller en tillställning. Beställaren kan vara en förening, arbetsplats, läroinrättning eller något annat samfund. Utanför centret ordnar vi bland annat föreläsningar, pop up-punkter och verkstäder. Innehållet planeras alltid i samarbete med beställaren.

Du hittar föreläsningarnas teman här. 

STÖD- OCH RÖRELSEORGANENS HÄLSA

Var och en av oss kan med våra egna val och levnadsvanor påverka stöd- och rörelseorganens hälsa. Alla sjukdomar i stöd- och rörelseorganen kan inte förebyggas, men genom att sköta om stöd- och rörelseorganens hälsa kan vi balansera situationen och bevara funktionsförmågan.

Nästan alla upplever någon gång i livet besvär i stöd- och rörelseorganen: månatligen upplever varje tredje vuxen i Finland smärta och värk. Över en miljon finländare lider av kroniska sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Även finländska ungdomar lider mer än man kunde förmoda av besvär i stöd- och rörelseorganen. En god hälsa i stöd- och rörelseorganen är även en viktig förutsättning för den övriga kroppens funktion och hälsa.

Besvär i stöd- och rörelseorganen gör det svårare att klara av vardagssysslorna och därför borde vi sköta om skelettets, ledernas, ledbandens, senornas och musklernas kondition. Bland annat För lite motion eller brist på motion, belastningsfaktorer i arbetet, tobaksrökning, övervikt, bristfällig kost, olycksfall samt försvagad muskelkondition och balansstörningar kan listas som riskfaktorer för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

TULE-tietokeskus hjälper dig ta hand om dina stöd- och rörelseorgans hälsa.